Stanovy

Odborové organizace pracujících v ICT

Stanovy odborové organizace pracujících v ICT podléhají stanovám Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, které si můžeš přečíst na https://www.osppp.cz/o-nas/dokumenty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Odborová organizace pracujících v ICT (dále jen „Organizace“) je odborovou organizací sdružující na základě dobrovolnosti a společných zájmů pracující různých profesí, kteří působí u zaměstnavatelů v sektoru IT a telekomunikací, ale také pracující z jiných sektorů, kteří vykonávají IT práci.
 2. Organizace je jako základní odborová organizace (dále jen „ZOOS“) členem Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (dále jen „OSPPP“) a jako taková je vázána relevantními předpisy OSPPP, zejména stanovami OSPPP. Při odkazu na stanovy a další předpisy OSPPP v rámci stanov a předpisů Organizace se rozumí ty stanovy a další předpisy OSPPP, které jsou k datu nabytí účinnosti daného předpisu účinné. Stanovy a další předpisy Organizace nesmí být v rozporu s kogentními ustanoveními stanov OSPPP. Stanovy a další předpisy OSPPP se ve věcech Organizací neupravených použijí subsidiárně.
 3. Sídlem Organizace je Praha.
 4. Organizace má právní osobnost a je oprávněna jednat vlastním jménem.
 5. Při splnění podmínek stanovených v § 286 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), působí Organizace u každého zaměstnavatele, vůči němuž jsou tyto podmínky splněny, a má právo po splnění oznamovací povinnosti uvedené v § 286 odst. 4 zákoníku práce se zaměstnavatelem jednat, kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy.

II. POSLÁNÍ A ZÁSADY ORGANIZACE

 1. Posláním Organizace je
  1. prosazovat a obhajovat profesní, pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů/ek prostřednictvím kolektivního vyjednávání a dalšího jednání a působení na zaměstnavatele, orgány státní správy a samosprávy a další relevantní subjekty,
  2. usilovat o dosažení a zajištění důstojných pracovních podmínek, spravedlivého ohodnocení a odpovídajícího společenského uznání svého členstva a
  3. vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 2. Organizace je budována a působí na základě zásad
  1. demokracie,
  2. svobody sdružování,
  3. ekonomické a právní nezávislosti na zaměstnavatelích a politických stranách a
  4. vzájemnosti a solidarity.
 3. Organizace usiluje o to, aby rostl počet pracujících, kteří se (sebe)organizují na pracovišti v sektoru ICT. Díky růstu členské základny bude Organizace lépe schopna dosahovat svého poslání a cílů, tedy především zlepšování mzdových a pracovních podmínek.
 4. Organizace sdružuje pracující hovořící různými jazyky a pocházejí z různých zemí a Organizace dbá na vytváření prostředí, které tyto jazykové a další odlišnosti zohledňuje a nikoho na základě nich neizoluje.

III. OBECNÁ PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ ORGÁNŮ

 1. V případě jakýchkoliv voleb jedné osoby se využije dvoukolového většinového volebního systému.
 2. V případě jakýchkoliv voleb dvou a více osob se využije systém jednoho přenosného hlasu.
 3. V případě, že je počet kandidátů stejný jako počet volených míst, je možné hlasovat jednotlivé kandidáty aklamací.
 4. V případě, že volba nebo hlasování aklamací nevede k obsazení všech volených míst, orgán musí hlasovat o dalším postupu.
 5. Jednání orgánů jsou členstvu Organizace přístupné; orgán má právo uzavřít část nebo celé jednání pouze pro své členy/ky.
 6. Základní délka funkčního období orgánu jako celku činí tři roky.
 7. Členy/kami orgánů Organizace mohou být pouze členové/ky Organizace.

IV. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

 1. Orgány Organizace jsou
  1. Členská schůze tak, jak je definována ve Stanovách OSPPP (dále jako „Členská schůze Organizace“),
  2. Výbor ZOOS tak, jak je definován ve Stanovách OSPPP (dále jen „Výbor“),
  3. Předseda/kyně ZOOS tak, jak je definován/a ve Stanovách OSPPP (dále jen „Předseda/kyně “),
  4. Místopředseda/kyně,
  5. Revizní komise ZOOS tak, jak je definována ve Stanovách OSPPP (dále jen „Revizní komise“),
  6. Rada pracovišť,
  7. Členská schůze pracoviště a
  8. Předsednictvo pracoviště.

V. ČLENSKÁ SCHŮZE ORGANIZACE

 1. Členská schůze Organizace je nejvyšším orgánem Organizace a skládá se ze všech členů/ek Organizace, tedy z členů/ek Členských schůzí pracovišť a členů/ek Organizace, kteří nejsou zároveň členy/kami Členské schůze pracovišť.
 2. Členskou schůzi Organizace svolává Výbor podle potřeb, na žádost alespoň ¼ členstva Organizace nebo na žádost Revizní komise, minimálně ale jednou ročně. Jednání Členské schůze Organizace musí být svoláno alespoň 21 dní před jejím konáním.
 3. Členská schůze Organizace je schopna usnášet se za účasti alespoň 5 % členů Organizace.
 4. Členská schůze Organizace rozhoduje o všech náležitostech uvedených ve stanovách OSPPP kromě těch, které jsou uvedeny v bodě 5 a dále
  1. ruší Pracoviště.
 5. Část Členské schůze Organizace skládající se z členů/ek Organizace, kteří zároveň nejsou členové Organizace na libovolném Pracovišti
  1. rozhoduje o počtu členů/ek Výboru volených Členskou schůzí Organizace,
  2. volí Předsedu/kyni, část členů/ek Výboru a člena/ku Revizní komise,
  3. odvolává Předsedu/kyni, část členů/ek Výboru a člena/ku Revizní komise.
 6. K platnosti usnesení o změnách stanov Organizace je potřeba ⅔ hlasů přítomných.
 7. K platnosti jiných usnesení než těch dle bodu 5. je potřeba ½ hlasů přítomných.

VI. VÝBOR, PŘEDSEDA/KYNĚ A MÍSTOPŘEDSEDA/KYNĚ

 1. Výbor se skládá z
  1. Předsedy/kyně voleným/ou Členskou schůzí Organizace,
  2. členů/ek volených Členskou schůzí Organizace,
  3. Místopředsedou/kyní voleným/ou Radou pracovišť a
  4. členů/ek volených Radou pracovišť.
 2. Výbor je statutárním orgánem Organizace. Předseda/kyně a Místopředseda/kyně jsou oprávněni/y každý/á samostatně jednat, vystupovat a podepisovat za Organizaci ve všech věcech dle pravomocí jim svěřených hlasováním schválených Výborem.
 3. Počet členů/ek volených Radou pracovišť se odvozuje od počtu členů/ek volených Členskou schůzí Organizace. Pokud
  1. Členská schůze Organizace volí 3 členy/ky, Rada pracoviště nevolí žádné členy/ky;
  2. Členská schůze Organizace volí 4 členy/ky, Rada pracoviště volí 1 člena/ku;
  3. Členská schůze Organizace volí 5 členů/ek, Rada pracoviště volí 2 členy/ky;
  4. Členská schůze Organizace volí 6 členů/ek, Rada pracoviště volí 3 členy/ky.
 4. Členská schůze Organizace rozhoduje o počtu členů/ek Výboru volených dle čl. V, odst. 4 písm. b). Počet členů/ek Výboru je vždy lichý. Je-li počet členů/ek Výboru mimořádně sudý a při hlasování došlo k nerozhodnému výsledku, má Předseda/kyně Výboru dva hlasy.
 5. Členská schůze Organizace může člena/ku Výboru odvolat. V takovém případě Členská schůze Organizace bezodkladně, nejpozději do 60 dnů, zvolí nového člena/ku Výboru.
 6. Výbor
  1. zajišťuje úkoly, jimiž byl pověřen Členskou schůzí Organizace,
  2. vykonává oprávnění, která podle pracovněprávních a dalších předpisů přísluší odborovým organizacím,
  3. hospodaří s finančními prostředky Organizace,
  4. zakládá pracoviště,
  5. pravidelně informuje Členskou schůzi o výsledku hospodaření Organizace a
  6. v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, kolektivně vyjednává a uzavírá kolektivní smlouvu.

VII. REVIZNÍ KOMISE

 1. Revizní komise se skládá ze:
  1. dvou členů/ek zvolených Radou pracovišť,
  2. jednoho/é člena/ky zvoleného/ou Členskou schůzí Organizace.
 2. Revizní komise je nezávislým orgánem, který provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem Organizace.
 3. Revizní komise jedná alespoň jednou za rok.
 4. Členem/kou Revizní komise nemůže být člen/ka Výboru.

VIII. RADA PRACOVIŠŤ

 1. Rada pracovišť se skládá z delegátů pracovišť. Každé pracoviště má právo být zastoupeno v Radě pracovišť jedním/ou členem/kou.
 2. Rada pracovišť se schází alespoň jednou za čtvrt roku.
 3. Rada pracovišť
  1. volí část členů/ek Výboru a Revizní komise,
  2. odvolává část členy/ky Výboru a Revizní komise,
  3. předkládá návrhy Výboru,
  4. projednává strategii kolektivního vyjednávání a způsoby náboru členstva, na jednotlivých pracovištích.

IX. ČLENSKÁ SCHŮZE PRACOVIŠTĚ

 1. Členská schůze pracoviště je nejvyšším orgánem pro dané Pracoviště tak, jak je vymezeno v příslušném usnesení Výboru.
 2. Členem/kou Členské schůze pracoviště je člen/ka Organizace vykonávající závislou práci na daném Pracovišti a pracující vykonávajících práci výlučně pro daného zaměstnavatele v zahraničí, pokud by jejich práce, kdyby byla vykonávána na území ČR, byla považována za závislou.
 3. Členská schůze pracoviště je schopna usnášet se za účasti alespoň 5 % členů Organizace na daném Pracovišti.
 4. Členskou schůzi pracoviště svolává Předsednictvo pracoviště podle potřeb, nebo na žádost alespoň ¼ členstva Členské schůze daného pracoviště, minimálně však jednou ročně.
 5. Členská schůze pracoviště rozhoduje ve všech záležitostech souvisejících s činností Organizace na daném Pracovišti. Mezi ty patří zejména
  1. rozhodování o funkčním období a počtu členů/ek Předsednictva pracoviště,
  2. přijímání a hodnocení zprávy Předsednictva pracoviště a kontrola jeho činnost,
  3. projednání návrhu kolektivní smlouvy, o kterém jedná Předsednictvo pracoviště se zaměstnavatelem,
  4. rozhodování o způsobech spolupráce s ostatními odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele,
  5. volba členstva Předsednictva pracoviště a
  6. volba zástupce do Rady pracovišť.

X. PŘEDSEDNICTVO PRACOVIŠTĚ

 1. Členem/kou Předsednictva pracoviště může být jen člen/ka Členské schůze daného pracoviště.
 2. Schůze Předsednictva pracoviště jsou členstvu Členské schůze daného pracoviště přístupné a členi/ky mají právo navrhovat body k projednání; Předsednictvo pracoviště má právo uzavřít část nebo celou schůzku pouze pro své členy/ky.
 3. Všichni členové/ky Předsednictva pracoviště jsou členy/kami orgánu odborové organizace působící u zaměstnavatele ve smyslu § 61 odst. 2 zákoníku práce.
 4. Funkční období členů/ek Předsednictva pracoviště je dvou až čtyřleté. Minimální počet členů/ek Předsednictva pracoviště jsou tři, maximální počet členů/ek Předsednictva je 9. Počet členů/ek Předsednictva pracoviště je vždy lichý.
 5. Členská schůze pracoviště může člena/ku Předsednictva pracoviště odvolat. V takovém případě Členská schůze pracoviště bezodkladně, nejpozději do 60 dnů, zvolí nového člena/ku Předsednictva pracoviště.
 6. Předsednictvo pracoviště
  1. zajišťuje úkoly, jimiž bylo pověřen Členskou schůzí pracoviště,
  2. vykonává oprávnění, která podle pracovněprávních a dalších předpisů přísluší odborovým organizacím na pracovišti,
  3. hospodaří s určenou částí finančních prostředků Organizace,
  4. v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, kolektivně vyjednává a uzavírá kolektivní smlouvu, přičemž ve vyjednávacím týmu mohou působit i další členové/ky Členské schůze daného pracoviště.

XI. ČLENSTVÍ V ORGANIZACI

 1. Členem/kou Organizace se může stát jen fyzická osoba uvedená v bodu I. 1. těchto Stanov.
 2. Členství v Organizaci je dobrovolné.
 3. Fyzická osoba se stává členem/kou Organizace na základě písemné či elektronické přihlášky a pokud
  1. Výbor rozhodne o přijetí této osoby za člena/ku, nebo pokud
  2. Předsednictvo pracoviště rozhodne o přijetí této osoby za člena/ku, avšak pouze v případě, kdy je daná osoba členkou dle čl. XI, odst. 5.
 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí fyzické osoby za člena/ku, případně jiným dnem uvedeným v rozhodnutí. O tomto rozhodnutí Výbor nově přijatého/ou člena/ky bez zbytečného odkladu vyrozumí.
 5. Člen/ka Organizace se stává členem/kou Organizace na daném Pracovišti,
  1. pokud vykonává závislou práci na Pracovišti, na kterém Organizace působí, nebo
  2. pokud vykonává práci, která by byla za podmínky místa jejího výkonu na území ČR považována za práci závislou, v zahraničí výlučně pro zaměstnavatele u nějž působí Organizace,
 6. Pokud člen/ka Organizace přestane vykonávat činnost dle čl. XI, odst. 5 písm. a) nebo b), zůstává členem/kou Organizace, ale přestává být členem/kou Členské schůze daného pracoviště.
 7. Členství v Organizaci zaniká
  1. na základě písemné či elektronické žádosti člena/ky o ukončení členství,
  2. na základě rozhodnutí Výboru Organizace o vyloučení člena/ky z důvodu hrubého porušení povinností nebo těchto Stanov,
  3. smrtí člena/ky.
 8. Za hrubé porušení povinností se považuje zejména případ, kdy člen/ka řádně a včas neuhradí členský příspěvek, ačkoli byl/a k uhrazení dlužného příspěvku písemně vyzván/a Výborem Organizace či Předsednictvem pracoviště.

XII. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Každý/á člen/ka Organizace má zejména právo
  1. na obhajobu a ochranu svých pracovních a profesních zájmů prostřednictvím orgánů Organizace,
  2. na bezplatnou právní poradu na území ČR v rozsahu daném možnostmi Organizace,
  3. na ochranu proti diskriminaci prostřednictvím orgánů Organizace,
  4. na účast při tvorbě programu Organizace,
  5. volit a být volen/a do orgánů Organizace,
  6. účastnit se schůzí orgánů, které jednají, nebo rozhodují o jeho osobě,
  7. na hmotnou pomoc v případě dlouhodobé nemoci, a to podle finančních možností Organizace a
  8. na podporu při nezaviněné finanční tísni, a to podle finančních možností Organizace.
 2. Každý/á člen/ka je povinen/na
  1. řádně a včas platit členské příspěvky,
  2. dodržovat tyto Stanovy, další předpisy a usnesení orgánů Organizace,
  3. dbát na svou profesionální úroveň a
  4. nepoškozovat dobré jméno Organizace.
 3. Povinnost platit členské příspěvky se neuplatňuje v době, kdy člen/ka přerušil/a výkon výdělečné činnosti z vážného důvodu, jako například
  1. studium,
  2. péče o osobu blízkou,
  3. čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené,
  4. delší dobu trvající dočasná pracovní neschopnost, nebo
  5. insolvence (osobní bankrot).

XIII. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 1. Každý/á člen/ka má povinnost platit členský příspěvek ve výši 1 % z jeho/jího čistého měsíčního výdělku, nebo z jiného příjmu, maximálně však ve výši nastavené Členskou schůzí Organizace.
 2. Osoba samostatně výdělečně činná má povinnost pravidelně, měsíčně, řádně a včas platit členský příspěvek, který činí 1 % ze jejího základu daně z příjmů, nejméně však 200 Kč a nejvýše ve výši nastavené Členskou schůzí Organizace.
 3. Organizace umožňuje členům/kám platit solidární členský příspěvek, který může činit až dvojnásobek maximální výše členského příspěvku nastaveného Členskou schůzí Organizace. Tento příspěvek neumožňuje členům/kám čerpat jakékoliv výhody oproti členstvu platícímu základní členský příspěvek.

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Stanovy v tomto znění byly schváleny Členskou schůzí Organizace dne 25. 11. 2023 s účinností od jejich schválení. Toto nové znění stanov bude doručeno rejstříkovému soudu.